Zdravotechnika

Obor Zdravotně technických instalací je poměrně široký obor, kde pracujeme s nejvzácnější komoditou na zemi. Voda, chemickým vzorcem H2O, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku. Spolu se vzduchem, resp. zemskou atmosférou, tvoří základní podmínky pro existenci života na Zemi.

Co dnes znamená ZTI?

Obor Zdravotně technických instalací – ZTI se zabývá návrhem a realizací infrastruktury pro tyto části:

Zásobování vodou  zahrnuje návrh vnitřního vodovodu pro budovy, včetně způsobu připojení budov k veřejnému vodovodu. Musí se brát v úvahu dostatečný tlak a kapacita pro zajištění vody pro všechny potřeby budovy.

Kanalizace je klíčovým prvkem. To zahrnuje také oddělený návrh pro odpadní vody a dešťovou kanalizaci. Důležité je dnes využití dešťových vod a jejich likvidace na pozemku.

Plynovody obsahují návrh vnitřního plynovodu pro budovy. To zahrnuje připojení budov na nízkotlaký a středotlaký plyn, a také návrh plynových spotřebičů pro různé účely.

Zobrazit všechny služby